Top5000mark.png客服中心


客服中心提供客戶系統化整體服務,並建立專責對應窗口,配合客戶營運需求,以專人值班方式來加強服務品質提昇,同時回饋客戶多年來的支持並協助其系統穩定的運作。
 

ü    依客戶需求提供不同等級服務(SLAs)
ü   
俱備一小時回應、四小時到場服務能力
ü 當地備品支援


叫修與技術問題諮詢窗口
免付費服務專線(國內)             0800-863-888
客戶服務中心服務專線(國外)   +886-2 2783-4767
傳真專線                           +886-2 2651-6891
電子郵件信箱                      services@ringline.com.tw